Phạm, V. N., & Đinh, T. P. H. (2019). Một số yếu tố ảnh hưởng tới tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch 8 loại vắc xin ở trẻ dưới 1 tuổi tại 3 xã của tỉnh Hà Nam năm 2016. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 2(3(1), 104–111. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/207