Mai, A. Đào, Đinh, T. P. H., & Trần, T. N. (2019). Một số yếu tố liên quan đến thực hành cho con bú sớm sau sinh của bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi tại 4 xã thuộc Thành phố Nam Định năm 2018. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 2(3(1), 112–118. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/208