Phạm, T. D., & Vũ, V. T. (2020). Đáp ứng nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của người bệnh ung thư điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 3(3), 133–140. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/252