Tăng, T. H., Tăng, T. H., & Đỗ, M. S. (2020). Một số yếu tố liên quan đến stress nghề nghiệp ở Điều dưỡng viên tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2019. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 3(5), 46–55. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/273