Nguyễn, T. B. T., Trần, T. H. O., & Bùi, T. D. (2020). Nhận thức của Điều dưỡng về thực hành dựa vào bằng chứng. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 3(5), 148–157. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/286