Trần, T. V. A., & Đinh, T. H. (2021). Đánh giá công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định giai đoạn 2018-2020. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 4(2), 40–48. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/324