Đinh, T. P. H., & Nguyễn, T. H. (2021). Thực trạng sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật của người trồng hoa và cây cảnh tại xã Nam Phong, thành phố Nam Định, năm 2019. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 4(2), 87–93. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/329