Nguyễn, T. H. H. (2021). Thái độ đối với việc học kỹ năng giao tiếp và năng lực giao tiếp giữa các cá nhân của sinh viên Điều dưỡng tại Trường Đại học Duy Tân. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 4(3), 136–148. https://doi.org/10.54436/jns.2021.3.351