Hồ, T. L. V., Võ , T. H. C., Nguyễn, T. K. N., Hoàng, T. L. A., Trần, T. H., & Trần, T. K. T. (2022). Ý định và thái độ đối với việc tiêm phòng vaccine covid-19 của Học sinh Trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền quận Hải Châu- Đà Nẵng và học sinh Trường trung học phổ thông Yaly huyện Chư Păh-Gia Lai. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(02), 49–60. https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.414