Lê, T. H. (2022). Đặc điểm lâm sàng và thực trạng chẩn đoán ung thư thanh quản tại một số bệnh viện ở Hà Nội hiện nay. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(02), 115–123. https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.445