Trần, T. H. O., & Nguyễn, T. B. T. (2022). Tình trạng dinh dưỡng theo thang điểm đánh giá chủ quan tổng thể SGA ở người bệnh điều trị nội trú tại Khoa Nội tim mạch – Lão học, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(02), 96–103. https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.466