Phạm, T. V., Nguyễn, T. N., & Đặng, T. A. (2022). Kiến thức, thái độ và thực hành tiêm tĩnh mạch an toàn của sinh viên Trường Cao đẳng Y dược Hà Nội năm 2021-2022. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(04), 13–23. https://doi.org/10.54436/jns.2022.04.521