Phan, T. M. T., & Đỗ, T. H. (2022). Tỷ lệ và nguyên nhân sai sót thuốc trong thực hành lâm sàng theo nhận thức của sinh viên cử nhân điều dưỡng năm 4 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(04), 110–123. https://doi.org/10.54436/jns.2022.04.527