Phạm, T. S., & Lê, T. A. T. (2023). Kiến thức, thái độ và thực hành của điều dưỡng về phòng ngừa lây nhiễm Sars-cov-2 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 6(02), 23–32. https://doi.org/10.54436/jns.2023.02.543