Vũ, V. T., & Thân, T. B. (2023). Thực trạng stress của điều dưỡng viên tại trung tâm y tế huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 6(02), 6–15. https://doi.org/10.54436/jns.2023.02.585