Nguyễn, T. N., Trần, K. L., Phạm, H. T., Hà, H. H., & Nguyễn, T. H. L. (2023). Kiến thức và thái độ về phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ em dưới 6 tuổi của cán bộ y tế tuyến xã tại Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh năm 2022 - 2023. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 6(06), 15–24. https://doi.org/10.54436/jns.2023.06.699