Vũ, T. H., Nguyễn, B. N., & Chu, T. T. (2018). Thực trạng nhận thức và mức độ thực hiện chuẩn đạo đức nghề nghiệp của sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 1(1), 88–94. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/84