TRẦN, T. V. A.; ĐINH, Q. T.; NGUYỄN, A. T.; ĐINH, T. H.; VŨ, T. H. Một số khó khăn của sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định khi tham gia học tập theo hệ thống tín chỉ năm học 2016 - 2017. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 1, n. 3, p. 70–76, 2018. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/146. Acesso em: 26 tháng 11. 2022.