HOÀNG, T. T.; ĐỖ, M. S. Kiến thức và thực hành dự phòng tổn thương do vật sắc nhọn của điều dưỡng bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2019. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 2, n. 3(2), p. 22–30, 2019. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/181. Acesso em: 27 tháng 1. 2023.