TĂNG, T. H.; TĂNG, T. H.; ĐỖ, M. S. Một số yếu tố liên quan đến stress nghề nghiệp ở Điều dưỡng viên tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2019. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 3, n. 5, p. 46–55, 2020. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/273. Acesso em: 10 tháng 12. 2023.