NGUYỄN, T. B. T.; TRẦN, T. H. O.; BÙI, T. D. Nhận thức của Điều dưỡng về thực hành dựa vào bằng chứng. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 3, n. 5, p. 148–157, 2020. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/286. Acesso em: 26 tháng 11. 2022.