TRẦN, T. P.; TĂNG, T. H.; NGUYỄN, T. N.; MỴ, T. H. Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến căng thẳng cảm xúc của nữ sinh viên điều dưỡng chính quy tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình năm 2020. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 3, n. 5, p. 226–234, 2020. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/296. Acesso em: 27 tháng 1. 2023.