NGUYỄN, D. H. Thái độ về giáo dục kỹ năng hoạt động nhóm liên ngành của sinh viên điều dưỡng và y đa khoa tại Trường Đại học Duy Tân. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 124–130, 2021. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/334. Acesso em: 28 tháng 9. 2022.