MAI, T. T. H.; HOANG, T. K. Y. Organizational commitment among nurses at Nam Dinh general Hospital. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 42–52, 2022. DOI: 10.54436/jns.2022.1.394. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/394. Acesso em: 28 tháng 9. 2022.