HỒ, T. L. V.; VÕ , T. H. C.; NGUYỄN, T. K. N.; HOÀNG, T. L. A.; TRẦN, T. H.; TRẦN, T. K. T. Ý định và thái độ đối với việc tiêm phòng vaccine covid-19 của Học sinh Trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền quận Hải Châu- Đà Nẵng và học sinh Trường trung học phổ thông Yaly huyện Chư Păh-Gia Lai. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 5, n. 02, p. 49–60, 2022. DOI: 10.54436/jns.2022.02.414. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/414. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.