TRẦN, N. Y.; TRỊNH, T. T.; TRỊNH, T. H.; VŨ, T. M. H.; NGUYỄN, Đức T. Thay đổi tuân thủ quy trình đặt thông tiểu ngắt quãng sạch trong điều trị bàng quang thần kinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương sau tập huấn . Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 5, n. 03, p. 62–71, 2022. DOI: 10.54436/jns.2022.03.443. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/443. Acesso em: 28 tháng 9. 2022.