LÊ, T. H. Đặc điểm lâm sàng và thực trạng chẩn đoán ung thư thanh quản tại một số bệnh viện ở Hà Nội hiện nay. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 5, n. 02, p. 115–123, 2022. DOI: 10.54436/jns.2022.02.445. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/445. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.