PHẠM, T. S.; LÊ, T. A. T. Kiến thức, thái độ và thực hành của điều dưỡng về phòng ngừa lây nhiễm Sars-cov-2 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 6, n. 02, p. 23–32, 2023. DOI: 10.54436/jns.2023.02.543. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/543. Acesso em: 28 tháng 3. 2023.