VŨ, V. T.; THÂN, T. B. Thực trạng stress của điều dưỡng viên tại trung tâm y tế huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 6, n. 02, p. 6–15, 2023. DOI: 10.54436/jns.2023.02.585. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/585. Acesso em: 28 tháng 3. 2023.