NGUYỄN, T. T. L.; ĐỖ, M. S.; NGUYỄN, T. N. Thực trạng căng thẳng nghề nghiệp của điều dưỡng viên tại Bệnh viện Bưu Điện năm 2023. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, [S. l.], v. 6, n. 06, p. 6–14, 2023. DOI: 10.54436/jns.2023.06.691. Disponível em: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/691. Acesso em: 10 tháng 12. 2023.