Đinh, Thị Phương Hoa, và Anh Đào Mai. 2018. “Thực hành dự phòng phơi nhiễm Viêm Gan B của Sinh Viên đại học điều dưỡng năm Hai Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng 1 (3):54-59. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/108.