Tăng, Thị Hảo, Thị Hải Tăng, và Minh Sinh Đỗ. 2020. “Một số yếu tố Liên Quan đến Stress nghề nghiệp ở Điều dưỡng Viên tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2019”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng 3 (5):46-55. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/273.