Nguyễn, Thị Bích Trâm, Thị Hoàng Oanh Trần, và Thị Diệu Bùi. 2020. “Nhận thức của Điều dưỡng về thực hành dựa vào bằng chứng”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng 3 (5):148-57. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/286.