Dương, Thị Ngọc Mai, và Thị Diên Khang. 2022. “Thực trạng chăm sóc, Theo Dõi ống thông động mạch của điều dưỡng tại Khoa hồi sức tích cực 2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2021”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng 5 (03):72-79. https://doi.org/10.54436/jns.2022.03.402.