Hồ, Thị Lan Vi, Thị Thảo Phạm, và Thị Ngọc Bích Dương. 2022. “Kiến thức Và thái độ về người Cao tuổi của Sinh Viên Khoa Điều dưỡng Trường Đại học Duy Tân”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng 5 (03):6-20. https://doi.org/10.54436/jns.2022.03.432.