Trần, Thị Hoàng Oanh, và Thị Bích Trâm Nguyễn. 2022. “Tình trạng Dinh dưỡng Theo Thang điểm đánh Giá chủ Quan tổng thể SGA ở người bệnh điều trị nội Trú tại Khoa Nội Tim mạch – Lão học, Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Cam Ranh”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng 5 (02):96-103. https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.466.