Phạm, Thu Sương, và Thị Anh Thư Lê. 2023. “Kiến thức, thái độ Và thực hành của điều dưỡng về phòng ngừa lây nhiễm Sars-Cov-2 tại Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Hóc Môn”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng 6 (02):23-32. https://doi.org/10.54436/jns.2023.02.543.