Vũ, Văn Thành, và Thị Bình Thân. 2023. “Thực trạng Stress của điều dưỡng Viên tại Trung tâm Y Tế huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn năm 2022”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng 6 (02):6-15. https://doi.org/10.54436/jns.2023.02.585.