Đặng, Thanh Hòa, và Thị Lan Anh Trịnh. 2023. “Khảo sát sự hài lòng của học Viên đào tạo Theo Nhu cầu về sản phụ Khoa tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng 6 (02):16-22. https://doi.org/10.54436/jns.2023.02.605.