Nguyễn, Thị Thùy Linh, Minh Sinh Đỗ, và Thúy Nga Nguyễn. 2023. “Thực trạng căng thẳng nghề nghiệp của điều dưỡng Viên tại Bệnh viện Bưu Điện năm 2023”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng 6 (06):6-14. https://doi.org/10.54436/jns.2023.06.691.