Nguyễn, Thúy Nga, Kim Liên Trần, Hoài Thương Phạm, Hải Hồng Hà, và Thị Hải Lý Nguyễn. 2023. “Kiến thức Và thái độ về phát hiện sớm khuyết tật ở Trẻ Em dưới 6 tuổi của cán bộ Y Tế tuyến Xã tại Thị Xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh năm 2022 - 2023”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng 6 (06):15-24. https://doi.org/10.54436/jns.2023.06.699.