Nguyễn, Thị Vân Anh, và Tuấn Anh Trương. 2023. “Đánh Giá Thay đổi kiến thức Và thái độ về phòng bệnh sán Lá Gan lớn ở người bệnh tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ Sau giáo dục sức khỏe”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng 6 (06):34-43. https://doi.org/10.54436/jns.2023.06.725.