Nguyễn, Thị Thu Hường, Thị Lan Anh Nguyễn, và Đình Liên Nguyễn. 2023. “Đánh Giá chất lượng cuộc sống của người bệnh Sau phẫu thuật nội Soi cắt U Phì đại lành tính tuyến tiền liệt tại Bệnh viện E năm 2022”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng 6 (06):60-66. https://doi.org/10.54436/jns.2023.06.744.