Trần, T. V. A., Đinh, Q. T., Nguyễn, A. T., Đinh, T. H. và Vũ, T. H. (2018) “Một số khó khăn của sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định khi tham gia học tập theo hệ thống tín chỉ năm học 2016 - 2017”, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 1(3), tr 70–76. Available at: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/146 (Truy cập: 26 Tháng Mười-Một 2022).