Tăng, T. H., Tăng, T. H. và Đỗ, M. S. (2020) “Một số yếu tố liên quan đến stress nghề nghiệp ở Điều dưỡng viên tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2019”, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 3(5), tr 46–55. Available at: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/273 (Truy cập: 26 Tháng Mười-Một 2022).