Nguyễn, T. B. T., Trần, T. H. O. và Bùi, T. D. (2020) “Nhận thức của Điều dưỡng về thực hành dựa vào bằng chứng”, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 3(5), tr 148–157. Available at: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/286 (Truy cập: 26 Tháng Mười-Một 2022).