Trần, T. V. A. và Đinh, T. H. (2021) “Đánh giá công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định giai đoạn 2018-2020”, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 4(2), tr 40–48. Available at: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/324 (Truy cập: 28 Tháng Chín 2022).