Nguyễn, D. H. (2021) “Thái độ về giáo dục kỹ năng hoạt động nhóm liên ngành của sinh viên điều dưỡng và y đa khoa tại Trường Đại học Duy Tân”, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 4(2), tr 124–130. Available at: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/334 (Truy cập: 30 Tháng Chín 2023).