Dương, T. N. M. và Khang, T. D. (2022) “Thực trạng chăm sóc, theo dõi ống thông động mạch của điều dưỡng tại khoa hồi sức tích cực 2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2021”, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 5(03), tr 72–79. doi: 10.54436/jns.2022.03.402.