Chu, T. T., Mai, T. T. H. và Nguyễn, N. T. (2022) “Mức độ tham gia và các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định”, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 5(02), tr 84–95. doi: 10.54436/jns.2022.02.422.